Obiekty przyjęcia, magazynowania i transportu biomasy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb rozbudowy istniejącej instalacji współspalania biomasy na terenie elektrowni Połaniec. Podłogi rozładowcze, zadaszenie placu składania biomasy o powierzchni ok. 9000m2 w postaci stalowych kratownic przestrzennych, linie przesypowe.

wstecz